FAZA K

The Concept Phase (Phase K)

Project title: Development of a diagnostic and therapeutic strategy for HPV-dependent tumors based on genetic conditions to optimize treatment

The verification of the gathered results of the base project provides knowledge directing the way of implementing the research results into the economy. Phase K includes securing the intellectual property and market analysis.

Conducting the analysis of the market and the level of technology readiness of the invention includes the following tasks:

 1. assessing the technology readiness level of the invention;
 2. specifying the target group;
 3. the market size and its characteristics;
 4. gathering information about the market, competition and target group in order to assess the need for the HPV test in plasma;
 5. defining and compering the competitive products, assessing the potential demand for the final product of the project;
 6. identifying potential partners and buyers of the property rights to the technology;
 7. identifying potential customers of the planned product;
 8. planning the commercialization path of the technology;
 9. conducting interviews with the market participant.

In terms of new therapeutic strategies the HPV test in plasma is an innovative molecular technic in oncological diagnostics. Creating diagnostic procedures requires a discussion with broader circle of specialists which should lead to implementing new therapeutic standards. In the K Phase we will undertake actions to build a consensus in the oncology circle. The strategic and long-term aim of the team will be to implement the HPV test in plasma into the clinical practice (Phases B+R).

……………………………………………………………………………………………..

Tytuł projektu: Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w  celu optymalizacji leczenia

Weryfikacja uzyskanych wyników projektu bazowego dostarczyła wiedzy ukierunkowującej sposób wdrożenia wyników badań w gospodarce. Faza K obejmuje zabezpieczenie praw Własności Intelektualnej oraz analizę rynku.

Przeprowadzenie badań rynku oraz analizy stopnia gotowości technologicznej wynalazku obejmuje następujące zadania:

 1. ustalenie stopnia gotowości technologicznej wynalazku;
 2. określenie grupy docelowej;
 3. rozmiaru rynku i jego charakterystyki;
 4. zgromadzenie informacji na temat rynku, konkurencji, grupy docelowej do określenia zapotrzebowania na test badania HPV w osoczu;
 5. zdefiniowanie i porównanie produktów konkurencyjnych, oszacowanie potencjalnego popytu na produkt końcowy projektu;
 6. określenie potencjalnych partnerów i nabywców praw do technologii;
 7. wskazanie potencjalnych odbiorców planowanego produktu;
 8. zaplanowanie ścieżki komercjalizacji technologii;
 9. przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami rynku.

 

W zakresie nowych strategii terapeutycznych badanie HPV w osoczu stanowi nowatorską technikę molekularną w diagnostyce onkologicznej. Opracowanie procedur diagnostycznych wymaga dyskusji z szerszym gronem specjalistów w celu zaproponowania do wdrożenia nowych standardów leczniczych. W fazie K rozpoczęte zostaną działania w kierunku zbudowania konsensusu w środowisku onkologicznym. Strategicznym, długofalowym celem działania zespołu będzie wdrożenie badania HPV w osoczu do praktyki klinicznej (Faza B+R).