FAZA K

Tytuł projektu: Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w  celu optymalizacji leczenia

Weryfikacja uzyskanych wyników projektu bazowego dostarczyła wiedzy ukierunkowującej sposób wdrożenia wyników badań w gospodarce. Faza K obejmuje zabezpieczenie praw Własności Intelektualnej oraz analizę rynku.

Przeprowadzenie badań rynku oraz analizy stopnia gotowości technologicznej wynalazku obejmuje następujące zadania:

  1. ustalenie stopnia gotowości technologicznej wynalazku;
  2. określenie grupy docelowej;
  3. rozmiaru rynku i jego charakterystyki;
  4. zgromadzenie informacji na temat rynku, konkurencji, grupy docelowej do określenia zapotrzebowania na test badania HPV w osoczu;
  5. zdefiniowanie i porównanie produktów konkurencyjnych, oszacowanie potencjalnego popytu na produkt końcowy projektu;
  6. określenie potencjalnych partnerów i nabywców praw do technologii;
  7. wskazanie potencjalnych odbiorców planowanego produktu;
  8. zaplanowanie ścieżki komercjalizacji technologii;
  9. przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami rynku.

 

W zakresie nowych strategii terapeutycznych badanie HPV w osoczu stanowi nowatorską technikę molekularną w diagnostyce onkologicznej. Opracowanie procedur diagnostycznych wymaga dyskusji z szerszym gronem specjalistów w celu zaproponowania do wdrożenia nowych standardów leczniczych. W fazie K rozpoczęte zostaną działania w kierunku zbudowania konsensusu w środowisku onkologicznym. Strategicznym, długofalowym celem działania zespołu będzie wdrożenie badania HPV w osoczu do praktyki klinicznej (Faza B+R).