HPV-positive oropharyngeal cancer – Rak gardła środkowego zależny od HPV

Tobacco smoking and alcohol abuse (synergistic risk factors) are the main causes of the head and neck cancers. The research that has been conducted throughout the recent decades showed that the Human Papilloma Virus – HPV (high risk oncogenic type) is an independent etiological factor for part of patients suffering from head and neck cancers, especially for the ones with the oropharyngeal cancer (OPC). The percentage of HPV+ oropharyngeal cancer patients increased to more than 70% in certain populations and in the future it will dominate among the patients afflicted with the oropharyngeal cancer. Among all the patients suffering from the HPV+ oropharyngeal cancer in 95% of cases HPV type 16 (HPV16) is  detected, all the other oncogenic types of the virus do not exceed 5% of cases.

Nowadays we know that the oropharyngeal cancer caused by HPV (HPV+) is epidemiologically, molecularly and clinically different disease from a typical tobacco-related cancer of the said area. The HPV+ related oropharyngeal cancer afflicts mostly younger and non-smoking people. Despite the fact that the patients suffering from this kind of cancer are in the advanced nodal stages of the disease, the radiotherapy results (most often in combination with chemotherapy) are better, which leads to a higher percentage of cured patients. Also, in case of the primary treatment failure the treatment saving the patients suffering from the HPV+ oropharyngeal cancer is more successful, which leads to a higher survival rates.

Even though the current treatment standards are the same for HPV+ and HPV- oropharyngeal cancer patients, it seems necessary, due to the above arguments, for the oropharyngeal cancer etiological evaluation to be a routine diagnostic stage before introducing the radical treatment. The HPV+ oropharyngeal cancer is recognised either by qPCR detection of DNA HPV or by immunohistochemical detection of the p16 protein in the tumour tissue. Thus, detection of the HPV DNA in the patients’ blood seems to be a promising method, in a test phase for now.

…………………………………………………………………..

Badania prowadzone przez ostatnie dekady wykazały, że typy onkogenne wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) stanowią niezależny czynnik etiologiczny dla części chorych na RRGiSz, szczególnie dla tych z rakiem gardła środkowego (RGŚ, ang. Oropharyngeal cancer – OPC). Odsetek chorych na HPV+ RGŚ wzrósł do ponad 70% w niektórych populacjach i w przyszłości będzie dominował wśród chorych na RGŚ. Wśród wszystkich chorych na RGŚ HPV+ w 95% przypadków wykrywany jest wirus HPV typu 16 (HPV16), a wszystkie pozostałe typy onkogenne tego wirusa nie przekraczają 5% przypadków.

Pod względem epidemiologicznym, molekularnym, obrazu radiologicznego, przebiegu klinicznego czy podatności na leczenie RGŚ zależny od HPV (RGŚ HPV+) jest odmienną jednostką chorobową w porównaniu do typowego tytoniozależnego raka tej okolicy (RGŚ HPV─). RGŚ HPV+ dotyczy najczęściej ludzi młodszych i nie palących. Pomimo tego, że chorzy na RGŚ HPV+ mają z reguły duże zaawansowanie węzłowe choroby, to wyniki radioterapii (najczęściej w skojarzeniu z chemioterapią) są lepsze, co przekłada się na wyższe odsetki wyleczeń. Również w przypadku niepowodzenia leczenia pierwotnego, leczenie ratujące chorych na RGŚ HPV+ jest bardziej skuteczne, a co za tym idzie, wyższe są odsetki przeżyć.

Choć obecnie standardy leczenia są takie same dla chorych na RGŚ HPV+ i RGŚ HPV- to z powyższych względów wydaje się konieczne, aby ocena etiologii RGŚ stała się rutynowym etapem diagnostycznym u każdego chorego przed rozpoczęciem radykalnego leczenia. RGŚ HPV+ rozpoznaje się na podstawie wykrycia DNA wirusa w badaniu qPCR materiału tkankowego z guza nowotworowego lub za pomocą oznaczenia immunohistochemicznego białka p16 w tym materiale. Obiecującą metodą diagnostyczną jest również oznaczanie DNA HPV w krwi chorego.

HPV-positive oropharyngeal cancer – Rak gardła środkowego zależny od HPV