cfHPV DNA in plasma as a new diagnostic tool – cfHPV DNA w osoczu jako nowe narzędzie diagnostyczne

 

The main reason for treatment failure of oropharyngeal cancer patients is the lack of response to the radio- or chemoradiotherapy. In 40% of the patients after treatment radiologically identifiable changes in the vicinity of primary tumour are visible. During the first months after treatment it is difficult to differentiate between the residual tumour and the changes resulting from the applied radiotherapy and chemotherapy. The recurrence is a relapse of cancer in the place of the primary tumour or regional  lymph nodes, which occurs after at least several months of observation of a cured patient. Routine control visits, every few months, aim to discover such relapse as early as possible, because the efficiency of the life-saving treatment is greater. Due to the low specificity of the available imagining tests and biomarkers the detection of the relapse or distant metastasis comes often too late. For tobacco-related cancers there is no specific biomarker, which could be helpful in identifying a treatment resistant cancer or a relapse. On the other hand, to determine the level of remission of the primary tumour we can utilize the evaluation of HPV in the blood plasma in patients suffering from the HPV+ oropharyngeal cancer. From the analytical and clinical stand points the HPV blood test is easy and non-invasive and it can be repeated multiple times both during the treatment and after its termination in order to monitor the its effectiveness.

……………………………………………………………….

Główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu chorych na RGŚ jest niewyleczenie bądź wznowa miejscowa lub węzłowa. Wznowa to nawrót choroby w miejscu guza pierwotnego lub regionalnych węzłów chłonnych, która pojawia się po co najmniej kilkumiesięcznej obserwacji wyleczonego pacjenta. U około 40% pacjentów po leczeniu, w miejscu pierwotnie leczonego guza (miejscowego lub węzłowego), utrzymuje się radiologiczny obraz zmienionej tkanki. W ciągu pierwszych miesięcy po leczeniu na podstawie badania radiologicznego trudno odróżnić przetrwały nowotwór od zmian powstałych w wyniku przeprowadzonej radioterapii i chemioterapii. Istotne jest, żeby wykryć wznowę jak najwcześniej, ponieważ skuteczność leczenia ratującego jest wtedy większa. Służą temu rutynowe, co kilkumiesięczne wizyty kontrolne. Niestety, ze względu na zbyt niską swoistość dostępnych badań obrazowych i biomarkerów często dochodzi do zbyt późnego wykrycia wznowy lub przerzutów odległych. Dlatego tak istotne jest opracowanie nowych, bardziej czułych i specyficznych biomerkerów. Taka możliwość pojawiła się dla chorych na RGŚ HPV+, u których można wykorzystać badanie DNA HPV w osoczu z krwi w celu określenia stopnia remisji guza pierwotnego. Z analitycznego i klinicznego punktu widzenia badanie HPV na krwi jest łatwym i mało inwazyjnym badaniem, które można powtarzać wielokrotnie zarówno podczas leczenia jak i po jego zakończeniu w celu monitorowania skuteczności terapii.

cfHPV DNA in plasma as a new diagnostic tool – cfHPV DNA w osoczu jako nowe narzędzie diagnostyczne