Zespół

Team

Agnieszka Mazurek, M.D., Ph.D. – a specialist in medical laboratory genetics (2016), was awarded her PhD degree in medical sciences in 2007. Her research interests include clinical genetics of cancer, pharmacogenetics, and molecular markers in plasma. Head and main executor of the base project (N N402 450039). Dr. A. Mazurek, between 2009-2011, created, validated and implemented into the clinical practice a genetic test in MLH1, MSH2 genes utilizing HRM method and sequencing to be used on people with a hereditary non-polyposis colorectal cancer (Lynch syndrome). The test was conducted as a part of routine genetic diagnostics from 2011 to 2016.

Tomasz Rutkowski, M.D., Ph.D. – a specialist in oncological radiotherapy and clinical oncology, was awarded his PhD degree in medical sciences in 2004 and the post-doctoral degree in 2015. His research interests include searching for prognostic and predictive factors, which can lead to a personalized radiotherapy and/or chemotherapy for the patients suffering from malignant cancers, especially head and neck cancer. Dr. T. Rutkowski cooperated intensively within the base project and the utilization of plasma for biomarker research. At present he coordinates HPV research in patients with head and neck cancers.

Prof. Krzysztof Składowski, M.D., Ph.D. – a specialist in oncological radiotherapy. The director of the branch and the Head of the I Radiotherapy and Chemotherapy Clinic of the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Gliwice. The Vice-president of the Polish Society of Radiation Oncology and Radiotherapy. Prof. Składowski was awarded his Ph.D. in medical sciences in 1994, post-doctoral degree in 2001 and the title of a professor in 2009. His research interests include radiotherapy and chemotherapy of patients suffering from malignant forms of cancer (especially head and neck cancer), radiobiological effects of radiation dosage fractionation and highly specialized conformal irradiation technologies.

Prof. Piotr Widłak, M.D., Ph.D. – Head of the Centre for Translational Research and Molecular Biology of Cancer. Prof. P. Widłak was awarded his Ph.D. degree in 1993, post-doctoral degree in 2001 and the title of a professor in 2007. His research interests include molecular biology of a cancerous cell, response mechanisms to the factors used in the anti-cancer therapy and new genomic and proteomic factors with potential applications in molecular diagnostic of cancer.

.……………………………………………………………………………………………………

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Mazurek, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej (2016), uzyskała stopień doktora nauk medycznych w 2007 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 2021 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą genetyki klinicznej chorób nowotworowych, farmakogenetyki oraz markerów molekularnych w osoczu. Kierownik oraz główny wykonawca projektu bazowego (N N402 450039). Dr A. Mazurek opracowała, walidowała i wdrożyła w latach 2009-2011 do praktyki klinicznej badanie genetyczne w genach MLH1, MSH2 za pomocą metody HRM i sekwencjonowania celem wykonywania u osób z dziedzicznym obciążeniem raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością (Zespół Lyncha), badanie wykonywane w ramach rutynowej diagnostyki genetycznej w latach 2011-2016).

Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2004 roku, doktora habilitowanego w roku 2015. Zainteresowania badawcze dotyczą poszukiwania czynników prognostycznych i predykcyjnych, które mogą doprowadzić do spersonalizowanej radioterapii i/lub chemioterapii chorych na nowotwory złośliwe, w szczególności na raka regionu głowy i szyi. Dr T. Rutkowski intensywnie współpracował w ramach projektu bazowego i wykorzystania osocza do badania biomarkerów, a obecnie koordynuje badania HPV u chorych na RRGiSz.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Dyrektor Oddziału i Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Prof. Składowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1994 roku, doktora habilitowanego w roku 2001, a tytuł profesora w roku 2009. Zainteresowania badawcze dotyczą radioterapii i chemioterapii chorych na nowotwory złośliwe, w szczególności na raka regionu głowy i szyi, radiobiologicznych efektów frakcjonowania dawki promieniowania i wysokospecjalistycznych technologii napromieniania konformalnego.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak. Kierownik Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Prof. P. Widłak uzyskał stopień doktora w roku 1993, doktora habilitowanego w roku 2001, a tytuł profesora w roku 2007. Zainteresowania badawcze dotyczą biologii molekularnej komórki nowotworowej, mechanizmów odpowiedzi na czynniki stosowane w terapii przeciwnowotworowej oraz nowych czynników genomicznych i proteomicznych o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce molekularnej nowotworów. Prof. P. Widłak jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych indeksowanych w bazie PubMed/MedLine. Był kierownikiem oraz koordynuje wiele projektów badawczych krajowych (KBN/MN/NCN), zadań w projektach wieloośrodkowych oraz zadań w projektach międzynarodowych.