Zespół

 

Dr n. med. Agnieszka Mazurek, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej (2016), uzyskała stopień doktora nauk medycznych w 2007 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą genetyki klinicznej chorób nowotworowych, farmakogenetyki oraz markerów molekularnych w osoczu. Kierownik oraz główny wykonawca projektu bazowego (N N402 450039). Dr A. Mazurek opracowała, walidowała i wdrożyła w latach 2009-2011 do praktyki klinicznej badanie genetyczne w genach MLH1, MSH2 za pomocą metody HRM i sekwencjonowania celem wykonywania u osób z dziedzicznym obciążeniem raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością (Zespół Lyncha), badanie wykonywane w ramach rutynowej diagnostyki genetycznej w latach 2011-2016).

Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2004 roku, doktora habilitowanego w roku 2015. Zainteresowania badawcze dotyczą poszukiwania czynników prognostycznych i predykcyjnych, które mogą doprowadzić do spersonalizowanej radioterapii i/lub chemioterapii chorych na nowotwory złośliwe, w szczególności na raka regionu głowy i szyi. Dr T. Rutkowski intensywnie współpracował w ramach projektu bazowego i wykorzystania osocza do badania biomarkerów, a obecnie koordynuje badania HPV u chorych na RRGiSz.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Dyrektor Oddziału i Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Prof. Składowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1994 roku, doktora habilitowanego w roku 2001, a tytuł profesora w roku 2009. Zainteresowania badawcze dotyczą radioterapii i chemioterapii chorych na nowotwory złośliwe, w szczególności na raka regionu głowy i szyi, radiobiologicznych efektów frakcjonowania dawki promieniowania i wysokospecjalistycznych technologii napromieniania konformalnego. Prof. K. Składowski jest autorem badań klinicznych porównujących trzy metody leczenia radykalnego: samodzielną przyspieszoną radioterapię, jednoczesną radioterapię z cisplatyną i jednoczesną radioterapię z panitumumabem oraz badania klinicznego porównującego dwie metody leczenia paliatywnego: chemioterapii PF i chemioterapii PF z panitumumabem. Prof. Składowski jest pionierem wdrożenia do praktyki klinicznej radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi następujących innowacyjnych metod: endoskopowej oceny ostrego, popromiennego zapalenia błony śluzowej gardła i krtani oraz ciągłego, przyspieszonego napromieniania przez 7 dni w tygodniu (Continuous Accelerated IrRadiation – CAIR).

Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak. Kierownik Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Prof. P. Widłak uzyskał stopień doktora w roku 1993, doktora habilitowanego w roku 2001, a tytuł profesora w roku 2007. Zainteresowania badawcze dotyczą biologii molekularnej komórki nowotworowej, mechanizmów odpowiedzi na czynniki stosowane w terapii przeciwnowotworowej oraz nowych czynników genomicznych i proteomicznych o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce molekularnej nowotworów. Prof. P. Widłak jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych indeksowanych w bazie PubMed/MedLine. Był kierownikiem oraz koordynuje wiele projektów badawczych krajowych (KBN/MN/NCN), zadań w projektach wieloośrodkowych oraz zadań w projektach międzynarodowych.